ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ลดหย่อนภาษี ทำแล้วได้อะไร?

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันไม่สูงมาก

เมื่อเทียบกับประกันชีวิตรูปแบบอื่น

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

เลือกเวลาคุ้มครองได้เอง

ความคุ้มครองสั้น - ยาว แค่ไหน เลือกได้

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

เลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ยได้

เลือกความคุ้มครองแค่ไหน จ่ายแค่นั้น

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎหมายกำหนด

AIA Term 10

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿7,570,000

อลิอันซ์ อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿7,080,000

AIA Term 15

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿6,740,000

รู้จัก ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ลดหย่อนภาษี ให้มากขึ้น

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ แผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองระยะสั้น คุณสามารถเลือกช่วงเวลาจ่ายค่าเบี้ยประกันและช่วงเวลาที่ต้องการรับความคุ้มครองได้เอง (ความคุ้มครอง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี เป็นต้น) เป็นกรมธรรม์ที่มีค่าเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเบี้ยแบบปีต่อปี และไม่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ และผู้เอาประกันจะได้รับเงินผลประโยชน์ทดแทนเมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่เท่านั้น

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ค่าเบี้ยประกันถูกจริงหรือ?

เนื่องจากประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลามีรูปแบบการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างจากแผนประกันชีวิตรูปแบบอื่น เพราะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น เป็นแผนประกันชีวิตที่ไม่มีการออมทรัพย์ ไม่มีมูลค่าเงินสด นั่นหมายความว่า เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาและผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และเนื่องจากเป็นประกันชีวิตที่มีระยะความคุ้มครองและการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ชัดเจน ทำให้ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันชีวิตในรูปแบบอื่นๆ

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา กับการลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันชีวิตชั่วระยะเวลา สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท และจะต้องเป็นประกันชีวิตที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • ต้องเป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • เป็นประกันชีวิตที่ทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย
  • ในกรณีที่มีการจ่ายผลตอบแทนระหว่างสัญญา (เงินปันผล) จะต้องได้รับเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี
  • ในกรณีที่ได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา (ทุกๆ 3 ปี หรือ 5 ปี) ยอดเงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมในแต่ช่วงระยะเวลา
  • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ไม่ยกเลิกหรือเวนคืนก่อนถือครบ 10 ปี (ไม่ว่าจะเวนคืนด้วยสาเหตุใดก็ตาม)